Bosforum valt in de prijzen

Bosforum beloond met Gouden Erepenning

Op 30 januari was een delegatie van het Bosforum te gast in het Vlaams parlement. De organisatie, die diverse stakeholders uit de bos- en houtwereld groepeert, ontving er een Gouden Erepenning uit handen van Jan Peumans, Voorzitter van het Vlaams Parlement en in het bijzijn van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. De erepenning werd toegekend aan 4 natuur- en milieuorganisaties voor het zich langdurig en aanwijsbaar verdienstelijk maken voor de Vlaamse Gemeenschap.

Bos, een zaak van algemeen belang

De samenleving is in toenemende mate afhankelijk van gezonde bossen, die een toegevoegde waarde hebben binnen heel wat domeinen en industrieën. Het Bosforum ijvert daarom voor sector overschrijdende samenwerking en beleid.          

Bert Wierbos, die Norbord vertegenwoordigd in het Bosforum, zegt: “De socio-economische waarde van bossen is bijzonder hoog. Een degelijk bosbeleid slaagt erin ook te focussen op de relatie ecologie en economie, in de wetenschap dat bossen een duurzame producent zijn van de meest klimaatvriendelijke grondstof op onze planeet.”

Toekomstvisie ‘Bos en Samenleving’

Na 3 jaar hard werken is het Bosforum erin geslaagd om de toekomstvisie ‘Bos en Samenleving’ te finaliseren en te verspreiden. Dit mede dankzij Jan Turf die dit op een voortreffelijke wijze gefaciliteerd heeft. Het was niet mogelijk geweest zonder de financiële steun van de leden van het Bosforum en het kabinet van minister Schauvliege en de goede samenwerking met het Agentschap Natuur en Bos.

De toekomstvisie beschrijft in detail welke cruciale ecosysteemdiensten het bos voor onze maatschappij vervult. Hun rol als reëel tegengewicht tegen de klimaatverandering; hun rol als gezondheidsbevorderende omgeving; hun rol als hotspots voor biodiversiteit; hun rol als duurzame producent van de meest klimaatvriendelijke grondstof die onze planeet kent, hun rol om via verwondering te ervaren dat er nog iets meer bestaat dan het vervullen van de materiële noden in onze opslorpende consumptiemaatschappij.

Maar uit het document blijkt ook duidelijk dat de burgers met zijn allen aan de slag zullen moeten als we willen dat onze bossen die vele functies ook in de toekomst kunnen blijven vervullen.

Een rijk bos voor een rijkere samenleving

“Er is in Vlaanderen meer en beter bos nodig. De bescherming en het behoud van bestaande bossen moet gewoon véél beter.” In zijn voordracht naar aanleiding van de uitreiking van de Gouden Erepenning wond Jan Seynaeve, Particulier Bos- en Natuurbeheer en actief lid van het Bosforum, er geen doekjes om. “We zijn blij met deze mooie erkenning, maar we benadrukken daarbij dat onze toekomstvisie geen eindpunt is, maar een start. We blijven beleidsmakers aanspreken om het bos op de politieke agenda en in het regeerakkoord te krijgen. En als het lukt, dan geven wij graag een houten erepenning aan het Parlement als erkenning voor hun leiderschap en verantwoordelijkheid.”

Het Bosforum maakt momenteel werk van de realisatie van 11 bosbeleidswerven die beschreven staan in het document ‘Toekomstvisie Bos en Samenleving’. Zo wordt dit jaar de werf bos en gezondheid opgestart en wordt de werf bos en hout voorbereid.

Dat er een breed maatschappelijk draagvlak bestaat voor een ambitieus én urgent klimaatplan, is de voorbije maanden en weken hartverwarmend duidelijk geworden. Het Bosforum is vragende partij om zeker ook de essentiële rol van bos en bomen te integreren in een overtuigd toekomstgericht klimaatbeleid.

Over Bosforum

Bosforum is een groepering van organisaties en experten uit de bossector die wil dat het bosbeleid in Vlaanderen van de marge naar het centrum van de besluitvorming getild wordt. Dit kan door een duidelijke toekomstvisie op het te voeren bosbeleid te formuleren. De relatie met het breder ruimtelijk beleid mag daarbij niet uit het oog verloren worden. Bosforum zoekt actief steun voor haar pleidooi bij de bevolking, middenveldorganisaties en bij ondernemingen. Een beter en multifunctioneel bosbeleid is immers een zaak van algemeen belang.